1. Definities

Abonnement:        
Een Overeenkomst tussen GewoonEAZY en de Klant, waarbij maandelijks voor een
afgesproken aantal uren bepaalde diensten worden afgenomen;
GewoonEAZY:      
GewoonEAZY Kleinbedrijf B.V., gevestigd te Epe onder KvK nr.  82456674 en/of iedere zelfstandige onderneming die zich (ook) bedient van de handelsnaam GewoonEAZY en/of GewoonEAZY Kleinbedrijf;
Klant:                     
De wederpartij of opdrachtgever van GewoonEAZY;
Overeenkomst:     
De overeenkomst tussen de Klant en GewoonEAZY voor het verrichten van werkzaamheden door GewoonEAZY;
Partijen:                 
GewoonEAZY en Klant samen;
Partner:                  
Door GewoonEAZY ingeschakelde derde(n);
Voorwaarden:       
Deze algemene voorwaarden;
Werkzaamheden:  
Het geheel van diensten dat door GewoonEAZY geleverd wordt.

2. Algemene bepalingen

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens GewoonEAZY.
 • De Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of toekomstige Overeenkomsten.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze Voorwaarden indien zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn tot maximaal 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien een nieuwe aanbieding of offerte wordt uitgebracht aan dezelfde Klant, geldt dat de oude aanbieding of offerte is herroepen en niet meer geldig is.
 • De offerte en de Overeenkomst zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie.
 • Een Overeenkomst komt tot stand indien de Klant een aanbieding of offerte schriftelijk heeft geaccepteerd of indien GewoonEAZY met de uitvoering daarvan is begonnen.
 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt GewoonEAZY zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

 • GewoonEAZY voert de Overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen uit.
 • De Overeenkomst is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Als het resultaat anders is dan de Klant heeft beoogd, blijft de Klant het honorarium verschuldigd. Dit geldt ook als de Klant geen gebruik maakt van de door GewoonEAZY te verrichten Werkzaamheden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat GewoonEAZY tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Als de Klant hier niet voor heeft gezorgd komen extra kosten en/of uren als gevolg hiervan voor zijn/haar rekening.
 • De Klant is gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Ook zal de Klant alle bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van de Werkzaamheden. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden ook als deze afkomstig zijn van derden.
 • Indien voor de juiste uitvoering van de Werkzaamheden specialistische kennis is vereist, verwijst GewoonEAZY de Klant door naar een Partner binnen haar netwerk. De Klant sluit zelf een overeenkomst met een Partner, GewoonEAZY sluit nooit een overeenkomst met de Partner ten behoeve of op naam van de Klant.
 • Zijn Partijen voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit ene fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Klant GewoonEAZY schriftelijk in gebreke stellen.

5. Prijs en betaling

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.).

 • GewoonEAZY werkt met verschillende prijsmodellen. Tenzij een ander prijsmodel is afgesproken wordt de prijs vastgesteld aan de hand van bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
 • GewoonEAZY brengt de kosten die zij maakt in het kader van de Werkzaamheden (bijv. reis-, verblijf- en parkeerkosten) in rekening.
 • Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten waaronder kosten van derden.
 • Indien Partijen voor een dienstverlening door GewoonEAZY een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • GewoonEAZY kan op ieder moment haar prijzen wijzigen en zal dit tijdig mededelen aan de Klant. Indien de Klant niet akkoord is met de prijswijziging mag deze de Overeenkomst binnen 14 dagen na de mededeling van de prijswijzing (tussentijds) beëindigen.
 • GewoonEAZY factureert in beginsel maandelijks. De betalingstermijn is 14 dagen. Dit is een fatale termijn. Dit houdt in dat als de Klant niet tijdig betaalt, hij/zij van rechtswege in verzuim is. Hiervan is geen nadere aanzegging of ingebrekestelling vereist. Vanaf dat moment is GewoonEAZY gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de Klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 • GewoonEAZY kan een voorschotbetaling verlangen. Dit voorschot houdt zij tijdens de Overeenkomst onder zich. Bij afronding van de Overeenkomst verrekent GewoonEAZY het voorschot met de laatste factuur en/of met nog openstaande facturen. Het (restant van het) voorschot wordt daarna terugbetaald.
 • In geval van niet tijdige betaling door de Klant kan GewoonEAZY zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling al haar Werkzaamheden opschorten of staken en dossiers en overige zaken van de Klant onder zich houden. GewoonEAZY is niet aansprakelijk voor schade die voor de Klant ontstaat als gevolg van deze opschorting van de Werkzaamheden.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van GewoonEAZY op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door GewoonEAZY, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GewoonEAZY te betalen.
 • De Klant heeft niet het recht de betaling van de facturen van GewoonEAZY op te schorten of de facturen te betalen door middel van verrekening.

6. Klachten

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is s

 • De Klant dient een door GewoonEAZY geleverd verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoorden de Werkzaamheden niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant GewoonEAZY daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte te stellen.
 • De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende Werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GewoonEAZY gehouden is om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7. Duur van de Overeenkomst

 • Indien een Overeenkomst voor de uitvoering van specifieke Werkzaamheden is aangegaan, eindigt de Overeenkomst indien deze Werkzaamheden zijn afgerond. De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door GewoonEAZY. In dat laatste geval dient de Klant GewoonEAZY eerst in gebreke hebben gesteld en een redelijke termijn te hebben gesteld om de tekortkoming op te heffen. Pas als GewoonEAZY de tekortkoming niet tijdig en/of volledig heeft opgeheven, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Als Partijen een Abonnement aangaan, doen zij dit voor de duur van 1 jaar. Het Abonnement wordt iedere keer met 1 jaar verlengd. Als een Partij het Abonnement niet wil verlengen, dient hij/zij het Abonnement minimaal 1 maand vóór het einde van het jaar schriftelijk op te zeggen.

8. Intellectueel eigendom

 • Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc. of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of de Werzkaamheden berust bij GewoonEAZY dan wel derden.
 • De Klant mag al het door GewoonEAZY vevaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GewoonEAZY niet toegestaan om (gedeelten van) het materiaal zoals vermeld in het vorige lid geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

9. Geheimhouding

 • Partijen houden de informatie (in welke vorm dan ook) die zij van elkaar ontvangen en waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, geheim.
 • Partijen nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat de genoemde informatie ook geheim wordt gehouden.
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 • die al openbaar was voordat de ontvangende Partij deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht door de ontvangende Partij;
 • die door de ontvangende Partij openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

10. Aansprakelijkheid

 • GewoonEAZY is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Klant indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • GewoonEAZY is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het inschakelen van, doorverwijzen naar een Partner of andere derde en/of het uitvoeren van dienstverlening door de Partner of andere derde.
 • Indien GewoonEAZY aansprakelijk is voor schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst. GewoonEAZY is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden
 • Indien GewoonEAZY aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald minus het bedrag aan eigen risico en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De Klant vrijwaart GewoonEAZY tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GewoonEAZY geleverde diensten.
 • De aansprakelijkheid van GewoonEAZY vervalt indien de Klant de schade niet binnen 14 dagen na ontdekking daarvan dan wel nadat de Klant deze redelijkerwijze had moeten ontdekken schriftelijk bij GewoonEAZY heeft gemeld en voldoende (specifieke) informatie over de schade en de relevante omstandigheden heeft verstrekt.
 • Elk recht van de Klant op schadevergoeding van GewoonEAZY vervalt in elk geval 12 maanden na de de uitvoering van de Werkzaamheden.
 • Als GewoonEAZY een Overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan GewoonEAZY verschuldigd zijn.

11. Overmacht

 • Indien naar het redelijk oordeel van GewoonEAZY een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering daarvan tijdelijk op te schorten.
 • Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval verstaan een van de wil van GewoonEAZY onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GewoonEAZY kan worden verlangd.
 • Van overmacht aan de kant van GewoonEAZY is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemie, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen,  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van GewoonEAZY zijn ontstaan.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor GewoonEAZY een of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat GewoonEAZY er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Voor zover een deel van de Overeenkomst reeds door GewoonEAZY is nagekomen ten tijde van het ontstaan van de overmachtsituatie, is GewoonEAZY gerechtigd om dit gedeelte te factureren.
 • GewoonEAZY is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

12. Overige bepalingen

 • 12.1 Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst overeenkomstig aan.
 • 12.2 GewoonEAZY is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote (inhoudelijke) wijzigingen zal GewoonEAZY zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 • 12.3 Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GewoonEAZY.
 • 12.4 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • 12.5 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GewoonEAZY bij het opstellen van de Voorwaarden op dat punt voor ogen had.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Indien tussen Partijen een geschil ontstaat zullen zij eerst proberen dit in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement waar GewoonEAZY is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt (ter keuze van GewoonEAZY) exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden GewoonEAZY Kleinbedrijf